Klauzula informacyjna związana z przetwarzaniem danych osobowych (poczta elektroniczna)

PL
Odpowiedź na wiadomość elektroniczną jest równoznaczna z udzieleniem świadomej i dobrowolnej zgody na przetwarzanie przekazanych danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Brammer S.A. z siedzibą w Kolbuszowej przy ul. Handlowej 2a, 36-100 Kolbuszowa, tel. +48 17 227 00 00, e-mail brammer@brammer.pl  
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem stosownej umowy regulującej zasady współpracy, na podstawie art. 6 ust 1 pkt a i b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
3) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z administratorem danych osobowych w zakresie prowadzonej działalności na podstawie odpowiednich umów,
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania działań podjętych na Pani/Pana żądanie,
5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
7) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem umownym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa podjęcia działań na Pani/Pana żądanie.


EN
According to art. 13 paragraphs 1 and 2 of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (general regulation on data protection), I inform that:

1) the administrator of your personal data is Brammer S.A. with its registered office in Kolbuszowa at ul. Handlowa 2a, 36-100, Poland, phone +48 17 227 00 00, e-mail brammer@brammer.pl
2) Your personal data will be processed in order to take action at your request before concluding an appropriate agreement regulating the principles of cooperation, based on art. 6 (1) (a) and (b) of the General Data Protection Regulation,
3) The recipient of your personal data will be entities cooperating with the administrator of personal data within the scope of conducted activity based on relevant agreements,        
4) Your personal data will be kept for the period necessary to complete the actions taken at your request,
5) You have the right to access your data and the right to rectify, delete, limit processing, the right to transfer your data, the right to object, the right to withdraw consent at any time without affecting the legality of processing, which was made based on consent before it is withdrawn,      
6) You have the right to lodge a complaint to the supervisory body when you feel that the processing of personal data concerning you violates the provisions of the general regulation on the protection of personal data,
7) Providing your personal data by you is a contractual requirement. You are obliged to provide them, and the consequence of not providing personal data will be refusal to take action on Your request.

Brammer Partners

Brammer Partners

Brammer Partners

Brammer Partners

Brammer Partners

Brammer Partners

Brammer Partners

Brammer Partners